English
用户开放
用户动态
首页 >用户开放 >用户动态

《碳》发表下层原子散射表面电子的扫描隧道显微学证据. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [2014/12/10]

强磁场中心协助用户揭示假转移酶DNMT3A自抑制及组蛋白H3诱导其激活的机制. . . . . [2014/11/10]

二维纳米材料巨磁阻效应研究取得重要进展. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[2014/11/06]